Alliansgemensamt yrkande till regionstyrelsen; Tandvård

Regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland 2011-2015

Tillgängligheten till specialisttandvården är en av regionens främsta utmaningar i ett patientperspektiv, och den frågan lyfts inte tillräckligt tydligt i förslaget till regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland 2011-2015.

Vi föreslår därför att strategin kompletteras med ett prioriterad utvecklingsområde under avsnittet ”Tillgänglighet, öppenhet och transparens” om att öka mångfalden av vårdgivare inom specialisttandvården för att förbättra valfriheten och tillgängligheten.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

att en ny punkt införs i utvecklingsstrategins ”2.4 Prioriterade utvecklingsområden och strategiska förslag”, under avsnitt ”B: Tillgänglighet, öppenhet och transparens”, med följande lydelse:

”Att öka mångfalden av vårdgivare inom specialisttandvården för att förbättra valfriheten och tillgängligheten

Inom allmäntandvården råder en god tillgänglighet för patienterna och en relativt god valfrihet då mångfalden av vårdgivare är stor. Ungefär hälften av regionens vuxna befolkning får idag sin allmäntandvård genom folktandvården och den andra hälften genom en privat leverantör.

Konkurrensen, mångfalden och valfriheten är långt ifrån lika stor inom specialisttandvården med följd att det är betydligt sämre tillgänglighet till specialisttandvården än till allmäntandvården. En mångfald av vårdgivare, inom främst de bredare specialiteterna, är önskvärd för en ökad tillgänglighet. Därför föreslås att hälso- och sjukvårdsavdelningen prioriterar framtagandet av strategier för att öka mångfalden av vårdgivare inom specialisttandvården i arbetet med att utforma handlingsplanen för det fortsatta arbetet.”, samt

att i övrigt bifalla förslaget till Regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland 2011-2015.

This entry was posted in Allmänt, Nyheter. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *